MPV-sivusto Sivukartta
Asiantuntijaorganisaation osaamistiimin perustaminen – periaatteet ja prosessi

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

 

Asiantuntijaorganisaation osaamistiimin perustaminen - menettelytapoja prosessin eri vaiheisiin

jakoavain.jpgTämä kalvosarjamainen artikkeli esittelee "kättä pidempää" tiimittämisprosessin eri vaiheisiin. Tiimien ja tiimien luomisen perusperiaatteet ja erään tiimittämisprosessin tärkeimmät elementit on kuvattu toisessa dokumentissa.

Osaamisen tunnistaminen aivoriihitekniikalla Ulkoisten vaatimusten määrittely Vision luominen Toimintatapojen suunnittelu Tiimin sisäiset tehtävät Tehtäviä, joiden toteutus eri organisaatiotasoilla ei ole selvä Yksittäisen tehtävän / toiminnon suunnittelu

Osaamisen tunnistaminen aivoriihitekniikalla

 • Luetteloidaan asiakaslähtöiset tutkimus- ja palvelukohteet, esimerkiksi. Toimintaprosessien kehittäminen. Tuotetestaus. Tuotteiden turvallisuusanalyysit. Tuotekehitysprosessien kehittäminen. Työympäristön turvallisuusanalyysit. Työjärjestelmän riskien arviointi
 • Tarvittava osaaminen tunnistetaan seinätaulutekniikalla. Näistä otsikot. Alle lisätään hiljaisessa aivoriihessä tarvittava osaaminen
 • Toisella kierroksella merkitään olemassaoleva osaaminen. Kukin jäsen merkitsee nimikirjaimillaan, mitä osaa kunkin osaamisen viereen
 • Yhteisen osaamisen ja kriittisten osaamistarpeiden tunnistaminen. Eri alueiden osaamiset kirjataan tiimin osaamisluetteloon, ja taulukko, johon ruksataan kunkin jäsenen saaminen. Tunnistetaan yhteinen osaaminen ja merkitään ne alueet. Tunnistetaan yhden tai muutaman henkilön varassa oleva erikoisosaaminen. Tarkistetaan, että luettelossa ovat kaikki strategisesti tärkeät osaamiset
 • Mielenkiinnon ja motivaation alueet merkitään myös henkilöittäin

Pääosaamisalueiden tunnistaminen

 Tarkastele toiminta-ajatuksen eri elementtejä

 • Asiakkaat ja heidän toimintansa
 • Kehittämisen kohde
 • Mitä niissä kehitetään
 • Toimintaympäristö
 • Julkisen vallan ja muut yleiset vaatimukset
 • => Joukko osaamisalueita
 • Nopea esimerkki tuotekehityksen riskienhallinnan kehittämisestä:
 • => Tuotekehitys - ajattelu- ja toimintamallit
 • => Keskeisten asiakasryhmien tapa toimia
 • => Riskienhallinnan perus-ajattelumallit
 • => Riskien tunnistaminen
 • => Organisaation kehittäminen
 • => Aihepiirin kokonaisuuden taso ja uusin tutkimus ja kehitys

Fläppi tarvittavan osaamisen tunnistamiseen

 • Osaamisalue:

  

 • Tavoitetaso:

  

 • Tätä ihmisten pitää osata:

  

 

(Avainsanat: Olla perehtynyt X:ään, olla koulutettu X:ään, olla kokemusta X:stä, seurata X:ää, tuntea X...)

Osaamisen profilointi

Osaamistaulukko (PDF) kokoaa tiimin osaamisen. Vasempaan reunaan kootaan tiimissä tarvittava osaaminen (sekä ydin- että tukiosaaminen) ja jäsenet listataan sarakkeisiin. Taulukko täytetään henkilökohtaisesti - siihen menee vain minuutteja, jos henkilöstö on asian tasalla. Tarkkuus ei ole absoluuttista: olennaista on vain nostaa yhteinen asia pöydälle tällaista välinettä käyttäen.

Olennaista on oikean reunan tulos: onko riittävää osaamispohjaa, että kuviteltu toiminta-ajatus kantaa? Toinen tärkeä tulos on itsetutkiskelu ja osaamisen avoin esittely - jos sitä ei ole aiemmin tehty, tässä on lähtölaukaus.

Tärkeää on esitellä tulokset neutraalisti ja antaa tiimin tehdä yhteiset johtopäätökset.

Ulkoisten vaatimusten määrittely

Käsitellään keskustellen:

 • Oman organisaation asettamat vaatimukset: Mitä tiimiltä edellytetään? Mitä siltä toivotaan?
 • Mitä strategisia kulmakiviä ja osaamista sen pitäisi ylläpitää?

Vision luominen

Tarpeet

 • Millaisia ovat tärkeimmät uudet asiakkaiden tutkimus- ja konsultointitarpeet viiden vuoden kuluttua?
 • Mitkä ovat hypoteesin mukaisen toiminnan tärkeimmät elementit tulevina vuosina?
 • Omat toiveet: Kukin jäsen kirjoittaa paperille näkemyksensä ihannetiimistään viiden vuoden päässä.
 • Mukaan seuraavat elementit: Mitä tiimi tekee? Millainen asema sillä on organisaatiossa ja koko toimintakentässään? Kansallinen toiminta? Kansainvälinen toiminta? Miten se toimii? - sisäiset toimintaprosessit? Tiimin ihmissuhteet ja muut sisäiset tekijät?

Synteesi

 • Kirkastettu visio tilasta viiden vuoden päästä

Olemme tiimi joka

- Kehittää ... mitä?

- Tuottaa palveluja ... mitä?

- Osaa ...mitä?

- Jonka asiakaskuntaa ovat ... ketkä?

- Jonka toimintaa luonnehtii ... mitkä seikat?
(kehitys- ja osaamistaso, koko, asema tutkimus- ja konsultointiyhteisöissä)

Toimintatapojen suunnittelu

Suunniteltavien toimintojen valinta

 • Määritetään tiimille kuuluvat tehtävät
 • Tarkkaa suunnittelua ei voida tiimittämisvaiheessa tehdä kaikille tehtäville
 • Siksi tunnistettava olennaisimmat Mitä toimintoja tarvitaan välittömästi toiminnan aloituksen jälkeen? Mitkä toiminnot ovat tärkeimpiä? Mitkä ovat uusia toimintoja, joita ei ole ollut vanhassa organisoitumismuodossa? (Oli kenties teoriassa, mutta ei käytännössä)
 • Valinta tehdään merkkaamalla henkilökohtaiset näkemykset näistä aivoriihessä kalvoille tai fläpeille
  • ! = kiire, tarvitaan pian
  • X = tärkeä
  • U = uusi
 • Ennen merkkausta käsitellään vielä lyhyesti toiminnot ja täydennetään listoja tarvittaessa
 • Fläpit ohessa

Tiimin sisäiset tehtävät

 • Tiimin johtaminen
 • Sitouttavat tehtävät
 • Osaamisen hallinta
 • Toiminnan suunnittelu
 • Resurssien käytön suunnittelu ja seuranta
 • Projektisuunnittelu
 • Projektien toteutus

Tiimin johtaminen

Kokonaisuus

Tehtäviä

Edushenkilön / vetäjän valinta

Miten sovitaan, miten valtuutetaan?

Miten vaihdetaan tarvittaessa?

Varahenkilön valinta

Edushenkilön / vetäjän tehtävät ja vastuut

Tehtävien määrittelyprosessi

Muiden jäsenten roolit

Kaikkien jäsenten perusroolin määrittely

Yhteyshenkilö-roolit erityisasioissa

Henkilöjohtaminen, leadership

Jäsenten ohjaus, tuki ja valmentaminen

Osaamisen johtaminen ja hallinta

(Ks. oma kalvo)

Demokraattiset periaatteet

Päätöksentekoprosessit

Vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen ja varmistaminen

Kokoukset

Kokousperiaatteet

Kokoonkutsuminen

Sisäinen viestintä

Viestintätavat

Sitouttavat tehtävät

Kokonaisuus

Tehtäviä

Yhteisten tavoitteiden luominen ja kokeminen

Yhteinen tavoitemäärittely

Tehtävien, kohteiden jäsennys

Yhteisöllisyyden, me-hengen luominen

Rooli tiimissä

Kannustaminen, tukeminen

Muodollinen palkitseminen tiimin sisällä

Ongelmien käsittely

"Tiimipäivät"

Vapaa-ajan toiminta

Henkilökohtainen vastuu

Vastuiden jakaminen ja määrittely

Tehtäviin asettaminen

Tulostavoitteet

Tulostavoitteiden määrittely

Tiimin rooli organisaatiossa

Roolin määrittely

 

Osaamisen hallinta

Kokonaisuus

Tehtäviä

Toiminta-ajatus

Oman toiminta-ajatuksen määrittely

Osaamistarpeet

Osallistuminen organisaation strategiseen suunnitteluun

Osaamisstrategian määrittely

Osaamiskartoitus

Tulevaisuuden tarpeiden osaamistarvekartoitus

Osaamisen varmistaminen

Perehdytys ja työnopastus

Osaamiskriteerit tehtäville, osaamisen mittaaminen

Osaamisen kehittäminen

Koulutussuunnitelmat

Kehittämissuunnitelmat

Osaamisen jakaminen

Innovaatioiden siirtäminen

Ks. myös Projektien suunnittelu

Osaaminen ulkoistaminen tiimistä

Osaamisen välineistäminen

Julkaisutoiminta

Toiminnan suunnittelu

Kokonaisuus

Tehtäviä

Tavoitteiden määrittely

Strategiasuunnitteluun osallistuminen

Strategian konkretisointi

Toiminta-ajatuksen päivittäminen

Tulostavoitteiden määrittely

Projektisuunnittelu

Projektien ideointi

Projektien suunnittelu

Palvelutoiminnan suunnittelu

 

Palvelutuotteiden valinta

Palvelu-liiketoiminnan suunnittelu

Yhteistyö muiden kanssa

Yhteistyöverkostojen ylläpito

Muiden projektien seuranta ja hakeutuminen muiden projekteihin

Tiimin toiminnan ja tarjonnan tekeminen näkyväksi

Tiimin toiminnan ja osaamisen esittelyt

Sisäinen laadunvarmistus

 

Laadunvarmistustoimintojen suunnittelu

Resurssien käytön suunnittelu ja seuranta

Kokonaisuus

Tehtäviä

Seuranta

Eri tehtävien kuormituksen ja resurssien käytön seuranta ja ennakointi

Toteutumien analysointi - projektien ja toiminnan arviointi

Ylikuormittumisen estäminen

Henkilöiden tehtävät

Vastuuhenkilöt

Varahenkilöt

Tehtäviin ja rooleihin asettaminen

Vastuiden määrittely

Yhteiset resurssit

Resurssien käytön pelisäännöt

Alihankinnan käyttö

Projektisuunnittelu

Kokonaisuus

Tehtäviä

Tutkimusaluiden määrittely

Toiminta-ajatuksen määrittely

Strategiaprosessi

Projektien ideointi

Asiakaskentän tulevien tarpeiden seuranta

Ideointipalaverit

Ideoiden priorisointi ja käsittely

Motivaation ja halujen prosessointi

Projektisuunnittelu

 

Asiakkaiden ja case-projektien hankinta

Tekesin ja muiden keskeisten rahoittajien strategian/ohjelmien seuranta

Kansainvälisen kentän seuranta (esim. EU-ohjelmat)

Projektisuunnittelun prosessi

Osaamisen määrittely - tarpeet, resurssit

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Kokemukset muista ja aiemmista hankkeista mukaan suunnitteluun

Projektitoiminnan hallinta

Projektisalkun ylläpito

Vastuu projektien aikataulutuksesta resurssien puitteissa

Yhteistyö

Yhteistoiminnan kehittäminen muiden tahojen kanssa

Projektien toteutus

Kokonaisuus

Tehtäviä

Johtaminen ja koordinointi

Aikataulu

Resurssit (hlö- ja muut)

Roolimäärittely

Johto

Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö

Verkostoituminen

Vastuu projektin taloudesta

Vastuu projektin laadusta

 

Tutkimus- ja kehittämistyö

Toteutus käytännössä

Tiimin toiminta tukiryhmänä

Tulosten ulkoistaminen ja muu viestintä

Viestintä projektin olemassaolosta

Raportointi

WWW-sivut

Tiedotus

Tuotteistus

Projektista oppiminen

Projektien arviointi

Tehtäviä, joiden toteutus eri organisaatiotasoilla ei ole selvä

 • Tutkimusstrategia
 • Markkinointi
 • Palvelutoiminta
 • Tuotteistus

Tutkimusstrategia

Kokonaisuus

Tehtäviä

Perusstrategian suunnittelu

Toiminta-alueen tulevien tarpeiden selvittäminen

Tiimin toiminta-ajatuksen ja vision määrittäminen

Alueen ja ryhmän strategiseen suunnitteluun osallistuminen

Huolehtiminen kansallisesti tärkeistä erikoisosaamisalueista

Toimintaympäristön muutosten seuranta ja analysointi

Strategian sisällön konkretisointi

Strategian ylläpito

Strategian päivittäminen

Strategian toteutus

Taktiikat ym. strategian toteutumiseen

=> Ks. projektisuunnittelu

Markkinointi

Kokonaisuus

Tehtäviä

Markkinointipolitiikka

 

Tiimin näkyvyyden hallinta

Imagon suunnittelu

Markkinoinnin johtaminen

Vastuiden määrittely

Valmiuksien luominen

Myyntikoulutus

Asiakkaiden hallinta

Asiakasanalyysit

Avainasiakkuuksien hallinta

Yrityskäynnit

Tiedottaminen

Yhteydenpito tiedotusvälineisiin

Integrointi muuhun toimintaan

Tuki hankevalmistelulle

Organisaation markkinoinnin tukeminen

Substanssin tuottaminen markkinointiorganisaatiolle

Osallistuminen markkinointiryhmän toimintaan

Markkinointi- ja viestintä-aineiston tuottaminen

Esitteet

Julkaisut

WWW-sivut

Tilaisuudet

Seminaarit

Messut/näyttelyt

Lehdistötiedotteet

Palvelutoiminta

Kokonaisuus

Tehtäviä

Liiketoiminnan johtamien

Tavoitteet

Johtaminen

Tuotteiden valinta, määrittely ja suunnittelu

Tuotteistus

Sisältö

Hinnoittelu

Laadunhallinta

Palveluorganisaatio

 

Palvelujen markkinointi

 

=> Ks. Markkinointi

Palveluprosessi

Toimintamalli työn vastaanottoon ja läpiviemiseen ja asiakkaan jälkihoitoon

Asiakaspalvelun laatu, pehmeät arvot, ongelmatilanteiden ratkaisu

Alinhankinta

Alihankkijoiden valinta

Alihankkijoiden käyttö

Palvelutoiminnan kehittäminen

Palvelutuotteiden kehittäminen ja ylläpito

Yhteydenpito (asiakkaat, alihankkijat, sidosryhmät)

Tuotteista luopuminen

Tuotteistus

Kokonaisuus

Tehtäviä

Tuotteistuksen johtaminen

Vastuut/tuoteyhdyshenkilöt

Päätökset tuotteista

Tavoitteet

 

Tuotteen määrittely

Liiketoiminnan tavoitteet

Tuotesisällön määrittäminen: mikä sisältö, kenelle, miksi

Hinnoittelu

Palveluprosessin suunnittelu, ml. palveluorganisaatio

Osaamiskartoitus

Laadun suunnittelu

Tuotteistusprosessi

Tuotteen tukiaineisto

Esitteiden laatiminen

Ohjeet tuottajille

Tuotteen liiketoiminta

Lanseeraus: ajoitus, keinot

Alihankinta, verkottuminen

Liiketoiminnan seuranta

Laatujärjestelmän asettamien kriteerien jatkuva valvonta

Asiakastyytyväisyyden seuranta

Tuotteiston hallinta

Tuoteperheen ylläpito

Tuotteiden edelleenkehitys

Tuotteista luopuminen

Yksittäisen tehtävän / toiminnon suunnittelu

 

 • Tehtävä: ___________________________

 

 • Tarpeet ja tavoitteet:

 

 • Tulokset:

 

 • Toteutustapa (prosessi)
  • Kuka
  • Koska
  • Kenelle, mille
  • Miten
  • Millä pelisäännöillä
  • Millä välineillä
  • Millaista yhteistyötä

 

 • Miten varmistetaan osaaminen