MPV-sivusto Sivukartta
Toiminnan kehittäminen

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

 

Teknologiayrityksen toiminnan kehittämisestä

ylospain-abstrakti.jpgToiminnan kehittämisessä on kysymys sisäisestä organisaation toiminnan kokonaisuuden kehittämisestä - laajemmasta asiasta kuin vain "prosessien" kehittämisestä. Tämä verkkopaperi esittelee keskeiset teknologia-osaamisyrityksen toiminnan kehittämisen elementit. Varsinaisia kehittämisprosesseja (olennaisimpana kertaluonteiset interventiot) ei käsitellä tällä kertaa.

Kehittämistoiminnan yleiset periaatteet Kehittämisen kohteet Tuettavat yleiset toimintaa luonnehtivat piirteet Tärkeimmät kehittämisprosessit

Kehittämistoiminnan yleiset periaatteet

periaatteet-abstrakti.jpgKehittämistoiminta on inhimillistä toimintaa hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. Onnistunutta kehittämistä voidaan luonnehtia kuvaamalla sen yleisiä periaatteita. Ne vaikuttavat kaikessa kehittämistyössä ja niiden perusteella suunnitellaan ja räätälöidään käytännön kehittämistoiminnan yksityiskohdat. Kehittäminen ei onnistu mekanistisesti yhtä tai kahta kehittämistyökalua soveltamalla, vaan kehittämistoiminta on yhtä monimuotoista kuin ne kohteet, joita kehitetään. Ja koska ne ovat inhimillisen toiminnan järjestelmiä, monimuotoisuus on valtavan rikasta.

Lähtökohdat

 • kok-kehittaminen.jpgKokonaisuuden kehittäminen: Kokonaislaatu. Ei erillistä "laadun kehittämistä". Kapeiden ajattelumallien ja päivänperhojen varominen (esimerkiksi uudet johtamisopit, jotka elävät vain muutaman vuoden). Tasapainoinen mittaristo, tasapainoinen kehittäminen - organisaation tasapainoinen osaaminen
 • Jatkuva dialoginen uudistuminen
 • Tulevaisuussuuntautuneisuus. Tämän päivän tai eilisen haasteisiin vastaamista ei voi enää merkittävästi parantaa
 • Lähtökohtana strategia
 • Johdon konkreettinen tuki
 • Joht- ja johdon kehittäminen avainasemassa

Toimintatavat

 • Kehittämiskulttuuri: kehittämishakuisuus, aktiivisuus
 • Kehittämisen ammattitaitoinen ohjaus. Kehittämispäällikkö
 • Erityyppisiä prosesseja. Kertaluonteiset interventiot ja projektit. Jatkuva parantaminen. Työn ohessa, päivittäin

Kehittämisen periaatteet

 • Oman organisaatio-identiteetin tunnistaminen. Oma toimintatyyli, joka on valmis uudistumaan joka hetki. Organisaation toiminnan ja sen kehittämisprosessien ymmärtäminen.
 • Kannettu vesi ei pysy kaivossa: Osallistuva kehittäminen. Paikallisten innovaatioiden, oman kulttuurin tukeminen. Ei myymistä, vaan kehittämisen ja kehittymisen ohjausta. Luottamus asiantuntijoiden kykyyn tehdä oikeita kehittämispäätöksiä. Ongelmat on tunnistettava ja hyväksyttävä yhdessä, jotta kehittämiseen on motivaatiota. Parhaat toimenpiteet on tunnistettava ja hyväksyttävä yhdessä, jotta niiden toteuttamiseen on motivaatiota. Löydettävä paikallisia, innostuneita avainhenkilöitä - heidän tunnistaminen ja hyödyntäminen. Valinta kriittinen kehittämisen onnistumiselle
 • Konseptien sisällä inkrementaalinen kehitystyö. Yhteisesti koettujen ongelmien poistaminen olennaista. Vahvuuksien tukeminen
 • Kuitenkin avoimuus radikaaleille uudistuksille. Esimerkiksi läpimenoajat kuukaudesta tuntiin. Kvanttihypyt tuotekehityksessä
 • Aito, priorisoitu tarvelähtöisyys - uudistusten kokonaishyöty
 • Ristiriitojen tunnistaminen, välttäminen, hyväksyminen ja hyödyntäminen - ristiriitaista? Monitotuuksellisuuden hyväksyminen: eri osapuolet voivat olla "oikeassa", tilannetta vain katsellaan eri näkökulmista
 • Systemaattiset kehittämisprosessit ja menetelmät
 • Kokonaisvaltainen kehittäminen. Prosessin tai tehtävien kaikkien olennaisten elementtien kehittäminen. Ihminen ei ole kone, eivätkä organisaatiot toimi kuin mekanistiset yksikäsitteiset prosessit. Moninäkökulmaisuus, tasapainoinen mittaristo. Toimenpiteiden primäärien etujen lisäksi sekundääristen ja organisaatiota tukevien pitkän tähtäimen etujen tunnistaminen
 • Ait- organisaation kehittäminen. Kehittämiskulttuuri, jossa tiimit etusijalla suhteessa esimerkiksi yksilöiden kehityskeskusteluihin
 • Ajattelu ratkaisee. Toimintamalleja edeltävät ajattelumallit. On löydettävä yhteinen (uusi) orientaatio, jonka kautta tarvittavat toimet voidaan selittää ja perustella
 • Kriittisyyden arvostaminen
 • Edustuksellisuuden välttäminen. Kehittämistiimeissä jäsenillä selvä rooli, kontribuutio-odotus ja luodut valmiudet
 • Kaikilla tarkoituksenmukaisesti resursseja kehittämiseen
 • Henkilökohtaisten oppien jakaminen

Kehittämisen kohteet

tilanne-profiili.jpgTässä luvussa esitellään käytännölliset kehittämisen kohteet esittelemällä ensin yleinen yrityskonseptin malli, joka esittelee strategiset kehittämisen alueet esimerkiksi tasapainoisesta mittaristosta tutulla abstraktion tasolla. Muissa luvuissa esitellään tyypillisten kehittämiskohteiden olennaisia kehittämisen alueita ja kehittämisessä huomioon otettavia tekijöitä.

Yleinen yrityskonseptin malli

1 Strategia

- Liikeidea
- Elinkaari
- Organisoitumistapa
- Positioituminen ja mittakaava
- Osaamisintensiivisyys

 

 

2 Strategiset resurssit

- Identiteetti, yrityskulttuuri
- Teknologia
- Osaaminen
- Huippuosaajat
- Työyhteisö
- Verkottuminen
- Rahoitus
- Infrastruktuurit

 

3 Tuotteet

- Brandit
- Ainutkertaisuus, erottuvuus
- Houkuttelevuus
- Asiakaslähtöinen laatu
- Kannattavuus

 

 

4 Sidosryhmät ja rajapinnat

- Asiakkaat
- Kilpailijat
- Media
-Yhteiskunta

 

 

5 Prosessit

- Tuotekehitys, markkinointi, tuotanto, tukiprosessit...
- Johtaminen
- Kehittäminen ja laatu
- Uudistuminen

 

Laatutekijöiden hierarkia

Toinen näkökulma kehittämisen kohteisiin on menestystekijöiden tasoajattelu. Organisaatiolla on tuloksentekokyvykkyyksiä, jotka perustuvat organisaation toiminnan laatutekijöihin erilaisten olemassa olevien rakenteiden ja resurssien kautta.

1 Organisaation ja prosessit läpäisevät menestystekijät

 

 

 

<=>

2 Resurssit, pääomat

 

 

<=>

 

2 Tuloksen-
tekokyky

 

 

<=>

4 Tulokset

 

 

Seuraavassa on lueteltu joitakin tyypillisiä tekijöitä. Koska lista kattaa erityyppisiä asioita, sitä voi käyttää vaikkapa SWOT-analyysin idealuettelona.

1 Organisaation ja prosessit läpäisevät menestystekijät

 • Johtajuus - tien näyttäminen, johtaminen esimerkillä
 • Johtamistavat - ihmisten johtaminen, valmentaminen
 • Tulevaisuussuuntautuneisuus ja skenaarioajattelu
 • Asiakaslähtöisyys
 • Päätöksentek- - tietopohjaisuus, yhteistyö
 • Riskienhallinta
 • Tietojen hankinta ja käyttö
 • Oppiminen ja kehittyminen
 • Osaamisen siirt- organisaation sisällä - uusi teknologia, prosessi-innovaatiot, työtavat
 • Yhteistyö - vertikaalinen ja horisontaalinen
 • Tulosorientoituneisuus - on haluttava saada asioita aikaan, mutta ei aina (innovoiva tutkiminen edellyttää rauhaa)
 • Systemaattiset toimintatavat
 • Laatuajattelu
 • Jatkuva parantaminen
 • Uudistumiskyky
 • Toiminnan ymmärtäminen ja mallintaminen (prosessit ja periaatteet)
 • Osallistuvat työtavat
 • Arvot ja asenteet
 • Pelisilmä, herkkyys muutoksille ja erilaisille tilanteille
 • Muutoksenhallinta
 • Yhteiskunta/yhteisövastuu
 • Etiikka

2 Resurssit, pääomat

 • Johto
 • Asiakaskunta
 • Tuoteteknologia
 • Brandi
 • Sidosryhmäsuhteet
 • Verkostot
 • Henkilöstö
 • Tietopääoma
 • Toimivat prosessit
 • Tekninen infrastruktuuri
 • Laatujärjestelmä
 • Kehittämisjärjestelmä

2 Tuloksentekokyky

 • Teknologian hallinta
 • Asiakkaiden tarpeiden tuntemisen prosessit
 • Tuotekehityskyky
 • Projektiosaaminen
 • Asiakaspalvelu
 • Markkinointi ja viestintä
 • Tuottavuus

4 Tulokset

 • Talous
 • Asiakastyytyväisyys
 • Kasvu
 • Asema
 • Oppiminen

Käytännöllisiä kehittämisen kohteita

Seuraavassa on lista yleisistä kehittämisen kohteista. Kohteet on jaoteltu yleisten teknologiayritysten menestystekijöiden mukaisesti: minkä asioiden pitää 2000-luvun toimintaympäristössä olla kunnossa; mitkä kaatavat tai kantavat yrityksen. Tätä listaa ei kannata käyttää sellaisenaan, vaan on tunnistettava kullekin organisaatiolle olennaisimmat kohteet. Lista onkin esitetty lähinnä kehittämisen muistilistaksi, jota voi käyttää hyväksi kehittämistä ja sen välineitä (esimerkiksi kyselylomakkeet tai mittarit) kehitettäessä.

1 Strategia

Toiminta-ajatus

 • boxes-growing.jpgLiiketoiminta-ajatus
 • Strategia
 • Sähköisen liiketoiminnan tuottama syvällinen muutos toiminta-ajatukseen
 • Teknologian ja tuotteiden valinta - mitä tehdään ja mitä ei
 • Valintojen tekoprosessi
 • Strategiassa pysyminen

 

2 Strategiset resurssit

Identiteetti, yrityskulttuuri

 • Arvot
 • Asiakaslähtöisyys <> teknologiakeskeisyys
 • Eettiset periaatteet
 • Tietoisuus omasta toiminnasta ja sen luonteesta
 • Toimintaa ohjaavat yleiset periaatteet
 • Asenteet
 • Tavoitteellisuus
 • Luotettavuus
 • Suuret kertomukset
 • Uskomukset
 • Laatuparadigma ja laatukulttuuri
 • Tietointensiivisyys
 • Osaamisintensiivisyys
 • Organisoitumistapa
 • Organisaation ikä ja kehitysvaihe
 • Johdon ajattelumallit
 • Kieli
 • Toiminnan ammattimaisuus
 • Henkilöstön viiteryhmät
 • Henkilöstön ikäjakauma
 • Henkilöstön heterogeenisyys
 • Kansainvälisyys
 • Monikulttuurisuus
 • Viestintäkulttuuri
 • Julkisuusperiaatteet
 • Keskustelukulttuuri
 • "Yrittävyys"
 • Tehokkuusajattelu ja muu temperamentti
 • Suhtautuminen kehittämiseen
 • Riskinotto
 • Organisaation houkuttelevuus työpaikkana alan parhaiden nuorten osaajien parissa

Organisaatio

 • Organisaatiomalli
 • Organisaation osien rooli
 • Tarkoituksenmukaisuus
 • Tehokkuus
 • Verkostot
 • Hajauttaminen
 • Paikallinen päätäntävalta
 • Homogeenisyys - heterogeenisyys
 • Työryhmien ja tiimien toiminta
 • Laatu- ja kehittämisorganisaation integrointi

Yksilöt

 • Ammattitaito
 • Viiteryhmä
 • Asenteet
 • Asiakaslähtöisyys
 • Motivaati- toimia tehtävissä
 • Motivaati- toimia yrityksessä, sitoutuminen
 • Mahdollisuus toteuttaa osaamistaan
 • Arvostus
 • Palkitseminen
 • Ajankäyttö
 • Projektikuorma
 • Työnkuvat
 • Työkierto
 • Kehittämisresurssit
 • Viihtyminen
 • Jaksaminen
 • Valvonta
 • Yksintyöskentely
 • Oikeiden työparien löytäminen
 • Etätyö
 • Organisaation kyky kasvattaa huippuosaajia, näkyviä tähtiä ja toimialan arvostettuja henkilöitä

Osaaminen, kyvykkyydet

 • Henkilöstön huippuammattitaito
 • Verkottuminen
 • Osaamisen hallinta, koulutus, osaamisen siirto
 • Rekrytointi
 • Tietämyksen hallinta

Teknologian hallinta

 • Teknologian tuntemus
 • Teknologiavalinnat
 • Tuotteistus
 • Riippuvuudet muihin teknologiaorganisaatioihin
 • Teknologiatoimittajat
 • Teknologian seuranta ja roadmapping

Työyhteisö

 • katedraali.jpgYhteinen visio
 • Asiantuntijoiden viihtyminen
 • Yhteisön henki
 • Ongelmien käsittely
 • Jaksaminen
 • Palaute
 • Asiantuntijoiden rooli

3 Tuotteet

 • Oikea tuotekäsitys
 • Tuotteiden ainutkertaisuus
 • Asiakaslähtöisyys vs. teknologiasuuntautuneisuus
 • Tuotteiden laatu. Turvallisuus. Asiakastyytyväisyys. Tekninen laatu. Käytettävyys (usability). Käyttövarmuus. Esteettinen laatu. Ympäristölaatu. Hankittavuus. Tuotetuki. Tuotetiedot
 • Tuotteisiin liittyvät palvelut
 • Tuotteiden kannattavuus
 • Markkinointi
 • Kok- tuoteprosessi
 • Tuotekehityksen nopeus
 • Tulevaisuuden tuotteiden kehittäminen
 • Oikea tuotevalikoima
 • Tuoteperheen hallinta
 • Tuotteiden teknologia-infrastruktuuri
 • Räätälöinti
 • Vanhojen tuotteiden ylläpito
 • Elinkaarten hallinta
 • Tuoteostot
 • Tuotedokumentointi

4 Sidosryhmät ja rajapinnat

Asiakkaat, asiakasyhteistyö

 • Asiakkaiden bisneksen ymmärtäminen
 • Tiedot asiakastarpeista
 • Asiakkaiden unelmat
 • Arvot ja asenteet
 • Asiakastyytyväisyys
 • Tiedot asiakastyytyväisyydestä
 • Yrityksen maine ja imag- asiakkaiden keskuudessa
 • Asiakaskunnan toiminnan kehittyminen, muutokset ja kvanttihypyt - muutosten edistäminen ja niihin sopeutuminen
 • Avoimuus - esimerkiksi tuotetiedot, uudistukset, ongelmat
 • Aktiivinen operatiivinen yhteistyö
 • Asiakaspalvelu
 • Asiakkaiden pysyvyys
 • Yhteistyön syvällisyys ja avoimuus
 • Viestintäketjut, keinot ja mediat
 • Asiakkaiden maailman ymmärtäminen
 • Asiakkuuden monipuolisuus - tuotteita, välineitä vai prosesseja
 • Markkinointi
 • Yhteisöjen luominen
 • Edelläkävijäasiakkaiden tunnistaminen, tukeminen ja hyödyntäminen
 • Ostoprosessit ja ostovaikuttajuus asiakasyrityksessä
 • WWW-sivustot

Media

 • Mediasuhteet
 • Tiedottaminen
 • Mainonta
 • Julkisuusperiaatteet

Yhteiskunta

 • Eettiset periaatteet
 • Toimiminen yhteisössä
 • Ekologisuus

5 Prosessit

Prosessit

 • prosessi-laatikko.jpgProsessin perusrakenne - prosessin uudelleensuunnittelu
 • Tarpeiden tunteminen
 • Sisäinen asiakkuus
 • Sisäinen tuotteistus
 • Tuloksen luonteen ymmärtäminen - tuotenäkemys
 • Vaatimusten tunteminen - lait, standardit
 • Innovointi
 • Vaatimusmäärittely
 • Toimintamallin valinta
 • Tulosten hyödynnettävyys
 • Viestintä
 • Palaute
 • Ongelmien käsittely
 • Laatu
 • Tehokkuus
 • Läpäisyajat
 • Itseohjautuvuus
 • Resurssien tarve
 • Resurssien saatavuus
 • Ohjeet ja normit
 • Mukana olevat henkilöt ja tahot
 • Prosessin kehittäminen
 • Dokumentointi

Projektinhallinta

 • Projektien valinta
 • Toimijoiden valinta
 • Riskienhallinta
 • Aikataulut
 • Resurssit
 • Priorisointi
 • Valvonta, katselmointi
 • Keskeyttäminen

Välineet

 • jakoavain.jpgSystemaattisten menetelmien hyödyntäminen
 • Menetelmien ja tekniikoiden käyttöönottoprosessi
 • Testaus- ja validointiprosessit
 • Ohjelmistot
 • Tietojärjestelmät
 • Tiedonhankinnan välineet

 

Uudistuminen, kehittyminen

 • nelikentta-spots.jpgSuhtautuminen, asenteet kehittämiseen, kehittymiseen ja uudistumiseen
 • Oleminen aikaansa edellä
 • Jatkuva muutos- ja kehitysprosessi
 • Kehittämisen oikea nopeus
 • Tulevaisuuden tutkiminen, tulevaisuuden toimintaympäristön, asiakkaiden, tarpeiden ja vaatimusten ennakointi
 • Kehittämistoiminnan organisointi
 • Käytännön kehittämistoimet
 • Osallistuva kehittäminen
 • Esimiesten toiminta kehittämisessä

 

Viestintä, dialogi

 • Vertikaalinen viestintä johdon ja asiantuntijoiden välillä
 • Ammattiryhmien välinen viestintä
 • Osastojen välinen viestintä
 • Keskustelun aitous, viestinnästä dialogiin
 • Viestintäjärjestelmät, tietojärjestelmät, intranet, verkostojen tietojärjestelmät

Yhteistyö

 • Tiimit
 • Ammattiryhmien välinen yhteistyö
 • Osastojen, yksiköiden välinen yhteistyö
 • Toiminta verkostossa
 • Yksintyöskentely
 • Yksilöiden verkottuminen

Johto

 • Johtamisparadigma
 • Tasapainoinen johtaminen
 • Johtajien toimintatyylit
 • Johdon ammattitait- - johtamisessa ja hallinnoinnissa
 • Johdon kehittäminen
 • Johtajan moniroolisuus
 • Johtajien valinta
 • Johtajien ajankäyttö

Riskienhallinta

 • Liiketoiminnan riskienhallinta
 • Prosessien RH
 • Projektien RH
 • Tietoriskit
 • Keskeytysriskit
 • Muutoksenhallinta

Aikaperspektiivi

 • Suhtautuminen tulevaisuuteen
 • Tulevaisuuden ilmiöiden tarkastelu, tulevaisuudentutkimus
 • Roadmapping
 • Suunnittelun aikajänne
 • Nykytilan tunteminen, toiminnanohjauksen reaaliaikaisuus
 • Historian systemaattinen käsittely (oppiminen, kehityskaarten tunnistaminen, unohtaminen)

Tuettavat yleiset toimintaa luonnehtivat piirteet

orgper-abstrakti.jpgHyvien organisaatioiden piirteet vaihtelevat jossain määrin ajankohdasta ja kulttuurista riippuen. Osaltaan tässä on kyse ajattelun kypsymisestä, sillä menestyksekkäät osaamisorganisaatiot ovat varsin tuore ilmiö. Mutta maailma muuttuu ja kullakin ajanjaksolla on omat haasteensa. Tämä lista kokoaa yhteen niitä "luonteenpiirteitä", joita kehittämisessä on syytä tukea 2000-luvun alkuvuosina.

Yhteiset visiot

 • Yhteiset mallit asioista - ammattiryhmillä, strategiasta toteutukseen
 • Yhteiset tavoitteet, sisäisen kilpailun välttäminen
 • Tulevaisuussuuntautuneisuus: seuraavien haasteiden tunnistaminen

Yhteispeli

 • (Sisäinen) avoimuus ajattelussa, viestinnässä
 • Ait- dialogi eri osapuolten välillä
 • Vertikaalinen ja horisontaalinen kommunikaatio
 • Kokemusten jakaminen, kokemuksista oppiminen
 • Perusteltu päätöksenteko
 • Yhteiset tietojärjestelmät (ammattiryhmät, osastot, yksiköt)

Oppiva organisaatio

 • Ongelmista oppiminen
 • Kokemuksen arvostaminen, mutta samalla sen kyseenalaistaminen - maailma muuttuu
 • Mukautumis- ja uudistumiskyky
 • Riskinotto, mutta hallitusti - ei riskejä asiakkaille
 • Vapaus, ilo, leikki kaikessa työssä
 • Poikkitoimialainen parhaiden käytäntöjen ja ajattelumallien hyödyntäminen (esimerkiksi tuotekehitysosaaminen aloilla, joilla ko. tutkimuksia ei ole aktiivisesti tehty)
 • Nopea teknologian siirto
 • Konseptien kehittely ja niiden nopea tuotteistus

Osaava organisaatio

 • Huippuosaamisen ja osaajien hyödyntäminen
 • Johdon osaaminen ja kehittäminen
 • Älykkyys
 • Analyyttisyys
 • Laaduntuottokyky: oikeiden asioiden tekeminen oikein
 • Luovuus
 • Erilaisuuden hyödyntäminen
 • Oikeiden toimintatapojen valinta eri tilanteissa (esimerkiksi tutkimus, tuotteistus, asiakaslähtöinen toiminta vaativat erilaisia prosesseja)

Tehokas organisaatio

 • Nopeus ja tehokkuus
 • Asioiden ja prosessien aktiivinen yksinkertaistaminen

Tärkeimmät kehittämisprosessit

Tärkeimmät kehittämisen tyypit

 • prosessi-laatikko.jpgProsessin uudelleensuunnittelu. Tarvepohjainen suunnittelu "puhtaalta pöydältä". Muutos on helpp- toteuttaa teoriassa, mutta vaikea käytännössä, sillä organisaatiot ja ihmiset eivät ole uudelleenohjelmoitavia koneita
 • Toiminnan kokonaisvaltainen kehittämishanke. Kertaluonteinen projekti, jossa prosessin rakennetta ei muuteta radikaalisti. Muutettaviin asioihin suhtaudutaan kuitenkin kokonaisvaltaisesti, ja muutetaan kaikkea, mitä tarvitaan halutun kehityksen saavuttamiseksi
 • Jatkuva parantaminen. Yksittäisten prosessin toimintojen tai välineiden tms. kehittäminen. Pienin askelin, esiin tulevien tarpeiden mukaan

Kertaluonteisen kehittämishankkeen rakenne

kehitys-vaiheet-abstrakti.jpg0 Esiselvitys, mitä kannattaa kehittää ja miten: Ongelma-alueet. Kehittämisen painopistealueet. Potentiaalit

1. Projektisuunnittelu. Tavoitteet. Prosessi. Osallistujat. Aikataulu. Raha- ja aikaresurssit

2. Käynnistys. Organisaation laajuinen tiedotus. Organisoituminen

3. Orientaation luominen. Kehittämisen viitekehyksen, syiden ja tavoitteiden kouluttaminen kaikille asiaan kuuluville ammattiryhmille ja henkilöille

4. Nykytilan analyysi. Haastattelut. Kyselyt. Muut ja aiemmat selvitykset. Nykyisen toiminnan kuvaus. Ongelmien luettelointi ja luokittelu ja vaikuttavien tekijöiden analysointi. Hyvien piirteiden tunnistaminen

5. Kehittämiskohteiden valinta ja kehittämistahdon osoitus. Kehittämistarpeiden demonstrointi ja prosessointi seminaarissa. Konkreettisten kehittämistarpeiden priorisointi ja valinta

6. Yksittäiset kehittämistoimet. Kehittämissuunnittelu: Yksittäisten kehittämistoimien suunnittelu (miten, kuka, millä aikataululla, yhteistyö, tiimit). Kehittämisen tuki: konsultit, sisäinen verkost- ja tietojärjestelmät. Tiedonkulusta ja tiedottamisesta huolehtiminen

7. Uuden toimintatavan syntetisointi seminaarissa. Kehittämistoimien käsittely. Kokonaisvaltaisen toimintamallin esittely ja tarkastelu. Toiminnan yhteinen analysointi (SWOT yms.)

8. Uuden toiminnan kokeilu ja kehittely. Pilottihanke. Ongelmien tunnistaminen ja ratkaisu. Dokumentointi ja ohjeistus. Valmennuksen valmiuksien luominen. Uusien roolien ja vastuiden määrittely

9. Uuden toiminnan käyttöönotto ja vakiinnuttaminen. Laajempi käyttöönotto. Seuranta. Jatkokehitys. Jatkuva parantaminen